Doc. MUDr. Eva Gojišová

vedoucí lékař stomatologie – Ambicare Praha 4

Eva Gojišová

Vzdělání

1974 Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, obor stomatologie

1978 stomatologie – atestace I. stupně

1988 stomatologie – atestace II. stupně

2001 jmenování docentem v oboru stomatologie

Profesní zkušenosti

1974 sekundární lékař na Stomatologické klinice FN Olomouc

1977 samostatně pracující lékař na stomatologickém odd. OÚNZ Praha 4

1987 sekundární lékař na Odd. záchovné stomatologie II. Stomatologické kliniky UK Praha 2

1991 externí učitel na stomatologickém odd. 3. LF UK Praha 10

1992 odborný asistent Stomatologické kliniky 3. LF UK s částečným úvazkem pro LPP činnost FNKV Praha 10

1995 pověřená vedením Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV Praha 10

2003 jmenování přednostkou Stomatologické kliniky 3. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10

Pedagogická činnost

2003 – dosud vede výuku posluchačů všeobecného lékařství na 3. LF UK v oboru stomatologie, a to českých, tak zahraničních studentů. Je zakladatelem, odborným garantem a vedoucím pedagogem bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Dentální hygienistka – 3 leté prezenční studium, které bylo akreditováno v r. 2008

1992 – dosud připravuje, organizuje a školí v rámci postgraduálních kurzů privátní zubní lékaře v oboru záchovná stomatologie, endodoncie a nové pracovní techniky. Tyto aktivity jsou akreditovány Českou stomatologickou komorou. Podílí se též na postgraduální výuce v rámci přípravy lékařů absolventů při České stomatologické komoře.

Vědecko-výzkumná činnost

 • řešitelka projektu NPO A/32/98 „Preventivní hygienický program pro pacienty s vrozenými rozštěpovými vadami orofaciální soustavy“ na základě schválené dotace ze státní rozpočtu ČR ministerstva zdravotnictví na podporu projektu schváleného v rámci Národního plánu opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení
 • řešitelka IGA ČR NR/8055-3 Spolehlivosti adhezivních systémů VI. generace z hlediska sekundární prevence – zahájení 2004-ukončení 2006
 • řešitel grantu: Gojišová Eva, Rosina Jozef: 343 – Program výuky stomatologie ve Výukovém stomatologickém centru – v rámci Programu rozvoje vysokých škol MŠMT – rok plnění 2004
 • řešitel grantu: Gojišová Eva, Rosina Jozef: 521 – Vybavení stomatologického výukového centra moderními technologiemi – v rámci Programu rozvoje vysokých škol MŠMT – rok plnění 2006
 • Řešitel grantu: Gojišová Eva: Zajištění výuky II. ročníku studijního programu Dentální hygienistka – v rámci Programu rozvoje vysokých škol MŠMT č. 14/28/1/G/2010 – rok plnění 2010
 • Koordinátor Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) – P 28, zahájení 2012

Jiné prezentační aktivity

 • členka zkušební komise pro aprobační zkoušky Ministerstva zdravotnictví
 • členka oborové rady doktorského studijního programu stomatologie na LF UK v Plzni
 • členka výboru Stomatologické společnosti České lékařské společnosti J.E.P.
 • pověřená rektorem UK v Praze výkonem funkce garanta bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Dentální hygienistka
 • viceprezidentka České společnosti pro implantologii při 3. LF UK

Vědecké monografie

 • GOJIŠOVÁ, E. Estetická stomatologie I. (Esthetic Stomatology I.). 1.vyd. Praha: Grada Publishing s.r.o., 1997, 160 s. ISBN 80-7169-191-7.
 • GOJIŠOVÁ, E. Estetická stomatologie II. (Esthetic Stomatology II.). 1.vyd. Praha: Grada Publishing s.r.o., 2000, 90 s. ISBN 80-7169-748-6.

Spoluautor v monografii

 • GOJIŠOVÁ, E. 7.5 Prevence zubního kazu. In: Manuál prevence v lékařské praxi – Prevence poruch zdraví dětí a mládeže. Díl VI. Praha: Fortuna, 1998, s. 129-133. ISBN 80-7071-118-3.
 • GOJIŠOVÁ, E. Specifické poruchy zdraví u dětí a mládeže. In: Provazník, K. Manuál prevence v lékařské praxi 6. Prevence poruch zdraví dětí a mládeže. 1.vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998, 129-133. ISBN 80-7071-108-6.
 • GOJIŠOVÁ, E. Fotopříloha. (Photo Supplement).In: Odborná praxe zubního lékaře (Komplexní průvodce stomatologií). Praha: Verlag Dashöfer. 2003, s. 60-65. ISBN 80-86229-21-1.
 • GOJIŠOVÁ, E. Bělení zubů. (Bleaching techniques of the Teeth).In: Konzervační zubní lékařství. Praha: Galén, 2003, s.122-126. ISBN 80-7262-225-0.
 • GOJIŠOVÁ, E. Výplňové pryskyřice. (Composite materiales).In: Konzervační zubní lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2003, s.99-115. ISBN 80-7262-225-0.
 • GOJIŠOVÁ, E. Konzervační stomatologie. Bělení zubů. (Restorative Dentistry, Bleaching techniques of the Teeth).In: Odborná praxe zubního lékaře (Komplexní průvodce stomatologií). Praha: Verlag Dashöfer 2003, 1-22. ISBN 80-86229-21-1.
 • GOJIŠOVÁ, E. Konzervační stomatologie. Estetické fazety. (Restorative Dentistry, Esthetic Veneers). In: Odborná praxe zubního lékaře (Komplexní průvodce stomatologií). Praha: Verlag Dashöfer. 2003, 1-18. ISBN 80-86229-21-1.
 • GOJIŠOVÁ, E. Prevence ve stomatologii a nemocný s rozštěpovou vadou. In: Pokroky v sekundární léčbě nemocných s rozštěpem. 1. vyd. Hradec Králové: Olga Čermáková, 2007, s. 95-97. ISBN 978-80-86703-25-1.
 • GOJIŠOVÁ, E. Bělení zubů. In: Stejskalová, J.: Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén, 2008, s. 122-126. ISBN 978-80-7262-540-6.
 • GOJIŠOVÁ, E. Výplňové pryskyřice. In: Stejskalová, J. Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén. 2008, s. 99-115. ISBN 978-80-7262-540-6.

Učební texty

 • Kolektiv autorů: Stomatologie pro studující všeobecné lékařství I., skripta, hlavní autor a koordinátor GOJIŠOVÁ E., Karolinum, 1999, ISBN 80-7184-865-4.
 • GOJIŠOVÁ Eva, HÁJEK Pavel, KOŤOVÁ Magdalena, URBAN František, EL-LABABIDI Adel, TÓTHOVÁ Monika: Stomatologie. (Stomatology). 1. vyd. Praha, Karolinum 2004, 119 s. ISBN 80-7184-865-4.
 • GOJIŠOVÁ E. Záchovná stomatologie. (Restorative Dentistry). In: Gojišová E., Hájek P., Koťová M., Urban F., El-Lababidi A., Tóthová M.: Stomatologie. Dotisk 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 9-19. ISBN 80-7184-865-4.

Kontaktní formulář

1 + 10 =

Objednejte se k lékaři

recepce@ambicare.eu

w

+420 607 037 172

w

+420 601 129 744

Ambicare Praha 4 - K Hrnčířům 25, Praha 4