VNITŘNÍ ŘÁD

Zdravotnické zařízení:
AmbiCare clinic
Ontario Medical s.r.o.
Clinica Bohemica s.r.o.
K Hrnčířům 25,
149 00 Praha 4, Šeberov
Tel: 607 037 173, 244 402 683

Základní práva pacienta

Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování služeb zdravotní péče. Nezletilý pacient mladší 15let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce, popřípadě osoby zákonným zástupcem určené (výjimku tvoří neodkladná péče). Nezletilý pacient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce, pokud má jeho písemný souhlas.
Pacient má právo vyžádat si konzultaci od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní službu.
Pacient se smyslovým postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení. Přítomnost asistenčního psa nesmí omezovat poskytnutí zdravotnické péče a omezovat práva ostatních pacientů.

Registrace k zubnímu lékaři

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby stomatologické péče v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy pacientův registrující lékař není dostupný. Pacient může požádat o registraci, jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace k jinému lékaři. V případě nezletilých pacientů žádají o registraci jeho zákonní zástupci.
O přijetí registrace rozhodne registrující lékař potvrzením registračního listu. V případě odmítnutí pacienta do své péče z důvodů kapacitních možností má pacient právo obdržet potvrzení o tomto odmítnutí a jeho důvodech, které mu poskytovatel vydá na vyžádání.
Nenavštívil-li pacient po dobu 2 let zdravotnické zařízení v rámci preventivní péče, má se za to, že si vyhledal jiného zubního lékaře, ke kterému se přeregistroval (pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb). Takovému pacientovi je ukončeno poskytování zdravotnické služby.

Ordinační a provozní doba

Ordinační a provozní doba je zveřejněna u vstupu do zdravotnického zařízení a také na webových stránkách www.ambicare.cz. Příjem pacientů k ošetření končí 30 minut před skončením ordinační doby lékaře.

Objednání termínu

Pacient si může telefonicky nebo osobně na recepci objednat termín na registraci, vyšetření, nebo preventivní prohlídku. Termín samotného ošetření objedná přímo v ordinaci lékař nebo sestra dle obtížnosti výkonu.
Objednaný pacient se vždy při vstupu do ordinace nahlásí na recepci.
Čas objednání je časem, od kterého pacient čeká na vyšetření lékařem. Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v čase, na který byli objednáni. Pracovníci zdravotnického zařízeni se snaží čekací dobu pacientů minimalizovat. Vždy však musí dbát na soukromí a zdravotní stav pacientů při ošetření.
Během čekání mohou pacienti používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Je zakázáno obtěžovat pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny včetně časopisů.
V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.
Pacientům je k dispozici soukromé parkoviště zdravotnického zařízení (ZZ), a to bez poplatku. Řidiči jsou povinni chovat se obezřetně, na parkovišti dodržovat bezpečný odstup motorových vozidel a neblokovat ve výjezdu ostatním návštěvníkům ZZ. Parkování je povoleno po dobu návštěvy ZZ.
V případě, že se pacient z nějakého důvodu nemůže dostavit na objednaný termín, telefonicky nebo osobně se omluví minimálně dvanáct hodin před plánovaným výkonem, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

Akutní ošetření

V případě akutních obtíží je nutné se nejprve telefonicky, nebo osobně nahlásit na recepci. Každý den je vyhrazen prostor pro akutní ošetření. Recepce pacientům nabídne vždy nejbližší volný termín pro akutní ošetření, nemusí se však jednat o tentýž den.

Poskytování zdravotních služeb

Čerpá-li pacient péči hrazenou ze zdravotního pojištění, je povinen na recepci předložit kartičku zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn. Pokud pacient nedokáže prokázat svou totožnost a platnost zdravotního pojištění, není zdravotnické zařízení povinno zdravotní služby poskytnout. Výjimku tvoří případy nutné a neodkladné péče.
Vyšetření lékařem probíhá v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce. Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze osobám určeným obecně závaznými předpisy. Výjimkou z povinné mlčenlivosti je komunikace mezi zdravotnickými pracovníky.

Oznamování změn

Pacient nebo jeho zákonný zástupce oznámí do 8 dnů svému registrujícímu lékaři každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu bydliště a telefonního čísla a závažnou změnu zdravotního stavu.

Úhrada služeb

V ordinaci poskytuje lékař kromě péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění i péči a vyšetření, která nejsou z tohoto systému hrazena. Ceník těchto výkonů je dostupný v čekárně nebo na webových stránkách www.ambicare.cz. Kompletní ceník je k nahlédnutí na požádání v ordinaci. Individuální možné varianty léčby a cenový návrh sdělí lékař pacientovi na základě vyšetření před samotným výkonem.
Pacient je povinen uhradit poskytovateli cenu provedených služeb a protetických prací dle platného ceníku. Odmítnutí úhrady je v rozporu s vnitřním řádem a je důvodem k ukončení poskytovaných služeb pacientovi.

Odmítnutí ošetření pacienta lékařem

Nejde-li o akutní případ ohrožující pacienta, má personál právo odmítnout ošetřit pacienta, který má chřipkové onemocnění, zánět horních cest dýchacích, angínu, herpetické onemocnění rtu nebo ústní sliznice či jiné infekční onemocnění.
Zdravotnický personál má právo předčasně ukončit poskytování zdravotnické služby nebo odmítnout k ošetření pacienta, který jeví známky požití alkoholických nápojů či návykových látek.
Pacient nemocný Hepatitidou C, AIDS a podobných chronických onemocnění, upozorní lékaře a sestru na své infekční onemocnění. Bude pak ošetřen ve speciálním režimu.

Ukončení poskytování zdravotních služeb

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem.
Opakovaná neomluvená absence (tj. minimálně druhá absence během šesti měsíců, která nebyla předem nahlášena, nebo byla nahlášena v čase kratším než dvanáct hodin před plánovaným výkonem), bude považována za porušení tohoto vnitřního řádu, a zakládá tak důvod k ukončení poskytování zdravotních služeb pacientovi.
Lékař má právo odmítnout nebo ukončit léčbu pacienta, jestliže požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře.

 

Tento vnitřní řád je platný od 6.2. 2017

MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D. – jednatel kliniky